Honored Members

size: A A A

Honored Members

In alphabetical order

 

Chen Jian, Chen Shiqiu, Gao Feng, Hua Liming, Huang Yongan, Jin Yongjian, Li Changhe, Li Daoyu, Li Genxin, Lu Shumin, Lv Yongshou,  Sha Zukang, Shen Yongxiang, Wan Jingzhang, Wang Jiyuan, Wang Xuexian, Wang Yusheng, Wu Hongbo, Xu Yanan, Yang Wenchang, Yu Qingtai, Zou Xiaoqiao

 

 

Former Honorary Presidents

In alphabetical order

 

Amb. Li Daoyu                

Former Ambassador to the United Nations, former Ambassador to the United States

 

Amb. Jin Yongjian 

Former deputy permanent representative to the United Nations, former president of the UNA-China

 

 

Former Senior Advisors

In alphabetical order

 

Amb. Chen Jian 

Former Under-Secretary-General of the United Nations, former president of the UNA-China

 

Amb. Chen Shiqiu 

Former ambassador to Indonesia, former representative to the United Nations in Vienna

 

Amb. Wang Shijie 

Former ambassador to Iran

 

Amb. Wang Xuexian 

Former ambassador to South Africa, former deputy permanent representative to the United Nations

 

Amb. Wang Yingfan 

Former Vice Foreign Minister, former deputy permanent representative to the United Nations

 

Amb. Yang Wenchang 

Former Vice Foreign Minister, former president of Chinese People’s Institute of Foreign Affairs

 

Amb. Yu Mengjia 

Former deputy permanent representative to the United Nations

 

Amb. Zha Peixin

Former ambassador to the United Kingdom

Back to list